Privacyverklaring van TC Emblem VZW    

Algemeen

Tennisclub Emblem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Emblem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Als TC Emblem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

TC Emblem (t.a.v Peeters Walter)  
Adres: Sint-Gummarusveld 1, 2520 Ranst
Emailadres: peeterswalter.jr@telenet.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door TC Emblem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

TC Emblem houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Teneinde het spelen onder elkaar te kunnen faciliteren, worden er ledenlijsten van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via een besloten webpagina. Op eenvoudig verzoek kan een lid zich laten verwijderen uit deze lijst. (zie contactgegevens TC Emblem)

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor  toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. De inschrijving gedaan door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger geldt als toestemming.

Bewaartermijn

TC Emblem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Je rechten omtrent je gegevens

Lid worden van TC Emblem houdt in dat je op de hoogte bent van de Privacyverklaring van TC Emblem VZW.

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermelde adres kun je ons hiervoor contacteren. 

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

TC Emblem kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.pdfPrintversie